به مناسبت ولنتاین، برای همه علاقمندان هنر و فن یک قطعه کد بانمک براتون تدارک دیدم که بسیار زیبا و دل نشین است می تونید در وبسایتتون بسازید و برای هر کسی که می خواهید آن را تقدیم کنید.

خروجی این کد را باهم در قسمت زیر می بینیم که با keyframe@ها چطور می توانیم تحرک و خوشحالی را در دل کد به نمایش در بیاریم.

خروجی این برنامه به شکل زیر به شما نمایش داده خواهد شد:

ساختار و html


<h1>Happy Valentine friends</h1>
<div id="puppy">
 <div id="face">
  <div id="left-eye">
   <div class="pupil"></div>
  </div>
  <div id="right-eye">
   <div class="pupil"></div>
  </div>
  <div id="nose">
   <div class="nose-twinkle"></div>
  </div>
  <div id="heart"></div>
 </div>
 <div id="left-ear"></div>
 <div id="right-ear"></div>
 <div id="upper-body"> </div>
 <div id="lower-body"> </div>
 <div id="left-leg"> </div>
 <div id="right-leg"> </div>
</div>


استایل یا css

برای استایل دادن به کد های پروژه از کدهای زیر استفاده می کنیم:


body {
 background-image: linear-gradient(-20deg, #e9defa 0%, #fbfcdb 100%);
}

h1 {
 font-family: 'Cedarville Cursive', cursive;
 text-align:center;
 font-size: 10px;
 margin-right: 197px;
 margin-top: 69px;
 animation: move 5s infinite;
 }
@keyframes move {
	0%{color:#f9bf72 }
	20%{color:#f9bf72 }
	50% {font-size: 52px;padding-lefT:40px; }
}
#puppy {
 position: absolute;
 left: 40%;
 top: -40px;
 right: 80%;
 width: 400px;
 height: 400px;
 z-index: -1
}
#left-eye,
#right-eye {
 z-index: 40;
 width: 18%;
 top: 40px;
 position: relative;
 right: -100px;
 height: 20%;
 -webkit-transform: rotate(10deg);
 -moz-border-radius: 100px / 50px;
 -webkit-border-radius: 100px / 50px;
 border-radius: 180px / 260px;
 background: #2b1d0e;
}
#right-eye {
 top: -20px;
 position: relative;
 left: 40px;
}

#right-ear,
#left-ear {
 z-index: -10;
 position: relative;
 top: -160px;
 left: -80px;
 width: 25%;
 height: 40%;
 -webkit-transform: rotate(38deg);
 -moz-border-radius: 100px / 50px;
 -webkit-border-radius: 100px / 50px;
 border-radius: 180px / 260px;
 background-image: linear-gradient(to right, #ffecd2 0%, #fcb69f 100%);
}

#right-ear {
 -webkit-transform: rotate(-38deg);
 top: -320px;
 left: 140px;
}

#nose {
 z-index: -10;
 position: relative;
 top: 110px;
 left: 30px;
 width: 30%;
 height: 34%;
 -webkit-transform: rotate(100deg);
 -moz-border-radius: 100px / 50px;
 -webkit-border-radius: 100px / 50px;
 border-radius: 180px / 260px;
 background: #000;
 -webkit-animation: mymove 5s infinite;
 /* Safari 4.0 - 8.0 */
 animation: mymove 5s infinite;
}


/* Safari 4.0 - 8.0 */

@-webkit-keyframes mymove {
 from {
  left: 0px;
 }
 to {
  left: 200px;
 }
}
@keyframes mymove {
 from {
  top: 110px;
 }
 to {
  top: 100px;
 }
}
.pupil,
.nose-twinkle {
 width: 10px;
 height: 10px;
 background: #ccc;
 top: 15px;
 right: -15px;
 border-radius: 100px;
 z-index: 100;
 position: relative;
}

.nose-twinkle {
 width: 5px;
 height: 10px;
 -moz-border-radius: 100px / 50px;
 -webkit-border-radius: 100px / 50px;
 border-radius: 180px / 260px;
}

#face {
 position: relative;
 top: 50px;
 width: 40%;
 -webkit-transform: rotate(-20deg);
 height: 60%;
 -moz-border-radius: 100px / 50px;
 -webkit-border-radius: 100px / 50px;
 border-radius: 200px / 260px;
 background-image: linear-gradient(120deg, #f6d365 0%, #fda085 100%);
 z-index: 15;
}
#upper-body {
 position: relative;
 top: -440px;
 left: -30px;
 width: 55%;
 height: 55%;
 border-radius: 120px;
 background-image: linear-gradient(120deg, #f6d365 0%, #fda085 100%);
 z-index: 10;
}
#lower-body {
 z-index: 5;
 position: relative;
 top: -480px;
 left: -28%;
 right: 50%;
 margin: 0px auto;
 width: 30%;
 height: 30%;
 border-radius: 100px;
 background-image: linear-gradient(120deg, #f6d365 0%, #fda085 100%);
}

#left-leg,
#right-leg {
 z-index: 5;
 position: relative;
 top: -500px;
 height: 45px;
 width: 90px;
 border-radius: 90px 90px 0 0;
 -moz-border-radius: 90px 90px 0 0;
 -webkit-border-radius: 90px 90px 0 0;
 background-image: linear-gradient(120deg, #f6d365 0%, #fda085 100%);
}
#right-leg {
 left: 90px;
 top: -545px;
}
#heart {
 position: relative;
 width: 100px;
 height: 90px;
 left: 50%;
 top: 30px;
}
@-webkit-keyframes flyingheart {
 from {
  width: 0px;
  height: 0px;
 }
 to {
  width: 50px;
  height: 80px;
 }
}

@keyframes flyingheart {
 from {
  width: 0px;
  height: 0px;
  lefT: 0px;
 }
 to {
  width: 50px;
  height: 80px;
 }
}
#heart:before,
#heart:after {
 position: absolute;
 content: "";
 left: 50px;
 top: 0;
 width: 50px;
 height: 80px;
 background-image: linear-gradient(to top, #f77062 0%, #fe5196 100%);
 -moz-border-radius: 50px 50px 0 0;
 border-radius: 50px 50px 0 0;
 -webkit-transform: rotate(-45deg);
 -moz-transform: rotate(-45deg);
 -ms-transform: rotate(-45deg);
 -o-transform: rotate(-45deg);
 transform: rotate(-45deg);
 -webkit-transform-origin: 0 100%;
 -moz-transform-origin: 0 100%;
 -ms-transform-origin: 0 100%;
 -o-transform-origin: 0 100%;
 transform-origin: 0 100%;
 -webkit-animation: flyingheart 5s infinite;
 /* Safari 4.0 - 8.0 */
 animation: flyingheart 5s infinite;
}

#heart:after {
 left: 0;
 -webkit-transform: rotate(45deg);
 -moz-transform: rotate(45deg);
 -ms-transform: rotate(45deg);
 -o-transform: rotate(45deg);
 transform: rotate(45deg);
 -webkit-transform-origin: 100% 100%;
 -moz-transform-origin: 100% 100%;
 -ms-transform-origin: 100% 100%;
 -o-transform-origin: 100% 100%;
 transform-origin: 100% 100%;
}

برای دانلود قطعه برنامه کد ولنتاین روی لینک زیر کلیک کنید:

دانلود قطعه کد ولنتاین با css خالص